RIDE GORIČKO

Peter Gomboc s.p.

Večeslavci 126, Večeslavci, 9262 Rogašovci

Slovenija, EU

 

Davčna številka: 43120407

Matična številka: 8623104000

TRR: IBAN SI56 0400 0027 6137 407 Nova KBM d.d

Telefon: 00386 41 877 807

eMail: hello@ridegoricko.com

splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta turistična agencija Ride Goričko, Peter Gomboc s.p. (v nadaljevanju turistična agencija Ride Goričko) oziroma pooblaščena turistična agencija in naročnik, ki se odloči za nakup določenega turističnega aranžmaja ali druge storitve, ki jih ponuja turistična agencija Ride Goričko ali druga pooblaščena turistična agencija.

Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje in druge storitve, ki jih organizira oziroma ponuja turistična agencija Ride Goričko in za turistične aranžmaje oziroma ostale storitve drugih organizatorjev potovanj ali ostalih storitev, ki jih turistična agencija Ride Goričko nudi na svoji spletni strani www.ridegoricko.com. Šteje se, da veljajo ti splošni pogoji, če v teh splošnih pogojih ali v pogodbi glede turističnih aranžmajev ali ostalih storitev drugih organizatorjev potovanj oziroma drugih storitev ni drugače določeno.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu oz. pogodbi.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani www.ridegoricko.com oziroma na katerikoli drugi strani, kjer turistična agencija Ride Goričko kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve turistična agencija Ride Goričko in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

2. REZERVACIJA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ALI AKTIVNOSTI

Naročnik lahko rezervira turistični aranžma ali aktivnost, ki ga nudi turistična agencija Ride Goričko v svoji ponudbi, na spletni strani ali pooblaščeni agenciji oziroma na daljavo. Ob rezervaciji turistična agencija Ride Goričko in naročnik skleneta pogodbo o potovanju oz. izvedbi aktivnosti, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju oz. aktivnosti bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je naročnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ali aktivnosti ter plačati morebitno prijavnino ter rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev.

Naročnik je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke. V primeru, da naročnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Rezervacija naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o naročnikovi odpovedi potovanja (9. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da pogodba začne veljati, ko jo podpiše naročnik, pa tudi s samim plačilom naročnika, ne glede na to, ali je pogodba podpisana ali ne. Za zavezujočo rezervacijo se poleg izrecne pisne rezervacije oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je naročnik opravil zavezujočo rezervacijo, ali rezervacija, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

3. SPREJEMANJE TVEGANJA IN ODGOVORNOSTI KOT UDELEŽENEC AKTIVNOSTI

Udeleženec se strinja, da udeležba aktivnosti vključuje določeno stopnjo tveganja. Obstaja možnost obiska krajev, kjer politične, kulturne in geografske značilnosti predstavljajo večjo nevarnost, kot pa so prisotne v vsakdanjem življenju. Turistična agencija Ride Goričko preverja informacije na Zunanjem ministerstvu Republike Slovenije. Vendar pa je tudi naročnik odgovoren, da se seznani z pomembnimi informacijami o potovanju. Naročnik potrjuje, da se strinja, da se je odločil za potovanje oz. aktivnost glede na te upoštevajoče informacije in prevzema osebno tveganje povezano s takim potovanjem oz. aktivnostjo.

Prav tako naročnik potrjuje in jasno razume, da se lahko med potovanjem oz. aktivnostjo pojavijo določena tveganja oz. nevarnosti. Naročnik se strinja, da prevzema vsa tveganja, povezana s potovanjem oz. aktivnostjo in se strinja, da turistična agencija Ride Goričko ali kateri koli član turistične agencije Ride Goričko ne prevzema odgovornosti v zvezi s smrtjo, telesnimi poškodbami, boleznijo ali za kakršno koli izgubo ali škodo na lastnini naročnika med potovanjem oz. aktivnostjo, ne glede na vzrok. 

Naročnik se strinja, da ne bo zahteval odškodnine za poškodbe, ki delno ali v celoti izhajajo iz udeležbe na potovanju oz. aktivnosti. 

Naročnik se zaveda, da narava te vrste potovanja oz. aktivnosti lahko zahteva prilagodljivost in dovoli uporabo alternativ. Načrt poti, ki je predstavljen, je informativne narave in se lahko glede na aktualne okoliščine in dogodke spremeni oz. prilagodi. Turistična agencija Ride Goričko se trudi, da bi načrt poti potekal, kot je opisano, vendar si pridržuje pravico do spremembe npr. zaradi vremena, lokalnih okoliščin in dogodkov, na katere turistična agencija nima vpliva. 

AVTORITETA NA SKUPNIH IZLETIH

Naše skupne izlete vodi vodnik turistične agencije Ride Goričko oz. vodnik pogodbenega partnerja turistične agencije Ride Goričko. Vse odločitve vodnikov so dokončne v vseh primerih, ki bi lahko vplivale na varnost ali dobro počutje katerekoli osebe, ki se udeleži izleta oz. aktivnosti. Če ne upoštevate odločitev vodnika ali posegate v dobro počutje skupine, vam lahko vodnik odredi, da takoj zapustite izlet, brez pravice do povračila denarja. V takšnih okoliščinah, ko je udeleženec odstranjen iz izleta, turistična agencija Ride Goričko ne prevzema nobene odgovornosti za njegov prevoz nazaj do končne točke potovanja ali kakršne koli stroške, ki bi pri tem nastali. Lahko se tudi odločimo, da takšnega udeleženca ne peljemo na morebitne naslednje rezervirane izlete. Udeleženci morajo skozi celotni čas upoštevati zakone, običaje in predpise o drogah obiskane države. Prav tako se udeleženec strinja, da bo deloval v skladu s smernicami turistične agencije Ride Goričko.

DATUM IN ČAS IZLETA OZ. AKTIVNOSTI

Odgovornost udeleženca je, da je na predvidenem mestu ob dogovorjeni uri. Turistična agencija Ride Goričko ni odgovorna za morebitne zamude ob prihodih. Naše obveznosti se začnejo šele ob dogovorjeni uri na dogovorjenem zbirnem mestu. 

Splošni pogoji poslovanja turistične agencije Ride Goričko vsebujejo tudi pomembna navodila:

IZJAVA O ODGOVORNOSTI IN SOODGOVORNOSTI PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH, s katerimi se naročnik pred začetkom vsake športne aktivnosti seznani, s podpisom pa potrdi, da se strinja in neizpodbitno soglaša ter potrjuje, da bo upošteval pravila in navodila turistične agencije Ride Goričko in osebja turistične agencije Ride Goričko med izvajanjem športnih aktivnosti. Ne glede na to, ali je naročnik individualni udeleženec, podjetje, zavod, zveza ali agencija, morajo navodila prebrati in podpisati vsi udeleženci, ki se bodo določene športne aktivnosti udeležili. Če posameznik ali več njih ne želi podpisati ali se ne strinja z navodili, se aktivnosti v organizaciji turistične agencije Ride Goričko ne more udeležiti in to ne glede na to, ali je bila aktivnost plačana/kompenzirana vnaprej ali ne. Ravno tako se aktivnosti ne morejo udeležiti vsi tisti, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih predpisov v navodilih.

VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH – kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri športnih aktivnostih, programih in paketih, ki jih podpiše vsak udeleženec športnih aktivnosti, programov ali paketov: 

 • Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev in da znajo plavati (velja za vodne aktivnosti).
 • Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, programih ali paketih.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:

 • Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.
 • Turistična agencija Ride Goričko odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.
 • Turistična agencija Ride Goričko si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Ob odpovedi izleta vam povrnemo vse stroške rezervacije.
 • Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do odpovedi izleta tudi, če število udeležencev ne doseže najmanjšega števila.
 • Po prejeti obvezni opremi za športno aktivnost ob odpovedi (s strani gosta) gost ni upravičen do povračila stroškov. Prav tako niso povrnjeni stroški zaradi krajšega izleta, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti posameznika.
 • Športna aktivnost poteka od pristopa gostov do vodnika na štartnem mestu do zaključka izleta.
 • Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti, programa ali paketa.
 • Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov ali drugega osebja Turistična agencija Ride Goričko.
 • Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom izleta o tem obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca turistične agencije Ride Goričko.
 • Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo, programom ali paketom, morajo biti prijavljene takoj vodniku/inštruktorju oziroma drugi pooblaščeni osebi v turistične agencije Ride Goričko. Turistična agencija Ride Goričko ne bo upoštevala nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
 • Turistična agencija Ride Goričko fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname turistična agencija Ride Goričko, so last turistične agencije Ride Goričko.
 • Turistična agencija Ride Goričko ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

AKTIVNOSTI, KJER TURISTIČNA AGENCIJA RIDE GORIČKO NI IZVAJALEC

 • Kjer turistična agencija Ride Goričko ni organizator aktivnosti, programa ali paketa, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja in/ali izvajalca aktivnosti, programa ali paketa naročniku in mu pomaga pri prijavi na aktivnost, program ali paket. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so skladni z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o aktivnosti, programu ali paketu. Šteje se, da turistična agencija Ride Goričko prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo naročnik ureja z organizatorjem oziroma izvajalcem aktivnosti, programa ali paketa.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvede plačilo na transakcijski račun turistične agencije Ride Goričko. Rezervacija je potrjena, ko ima turistična agencija Ride Goričko sredstva na transakcijskem računu.

Ob prijavi naročnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter rezervacijske stroške. Preostali del plača naročnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti naročnik ali pooblaščena agencija ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju in smiselno se uporabijo določila o naročnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 9. točke teh splošnih pogojev in navodil.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in rezervacijski stroški zagotavljajo jamstvo naročniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, možnost udeležbe oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju. Naročnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (naročilnica/napotnica/vavčer), v nasprotnem primeru vodja potovanja naročnika ne sprejme na potovanje.

Naročnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (bančno nakazilo) turističnega aranžmaja ali druge storitve turistične agencije Ride Goričko v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, naročnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali Ceniku storitev.

5. CENE

Cene turističnega aranžmaja oz. aktivnosti so v evrih (€) in določene s programom ter veljajo od dneva objave programa.

V ceno aktivnosti, programov ali paketov so vštete vse storitve, ki so navedene v ponudbi/pogodbi, ki je bila poslana naročniku in ki jo je naročnik s potrditvijo rezervacije potrdil.

Dodatne storitve so vse storitve, ki so naročene dodatno poleg že vnaprej dogovorjene aktivnosti, programa, paketa ali kompenzacije. Dodatne storitve niso del ponudbe/pogodbe, zato se plačajo posebej v obliki doplačila. Plačilo dodatnih storitev se izvede po opravljeni storitvi v roku 7 dni po tem, ko turistična agencija Ride Goričko naročniku izda račun. Sem spadajo recimo hrana, pijača, dodane individualne ali skupinske aktivnosti. V nekaterih primerih je lahko hrana in/ali pijača že del ponudbe – v teh primerih se za hrano in pijačo ne doplača, razen če je naročnik naročil še dodatno hrano in pijačo, ki ni bila del predhodno dogovorjene ponudbe/pogodbe. Dodatne storitve naročnik potrdi pisno in pred prihodom, lahko pa dodatne storitve naročnik naroči tudi med trajanjem samega programa, paketa ali aktivnosti.

Druge storitve so storitve, ki niso del programa, so pa za izvedbo programa nujno potrebne, npr. nočitev in hrana inštruktorjev na večdnevnih programih, kilometrina inštruktorjev na določeno lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket, prevoz udeležencev na lokacijo, če ga naročnik naroči itd. Druge storitve plača naročnik tudi, če je za izvedbo programa treba ekipo ali del ekipe turistične agencije Ride Goričko začasno premestiti na lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket. 

Skriti stroški so stroški, ki jih agencije in podjetja običajno zaračunajo brez predhodnega opozorila. Tu gre za različne vstopnine, napitnine, nenapovedane obiske različnih trgovin z lokalnimi izdelki itd. turistična agencija Ride Goričko se skritih stroškov ne poslužuje in nikoli ne zaračunava skritih stroškov.

V cenah DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Naročnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.) ter morebitna druga doplačila. Končna cena turističnega aranžmaja oz. aktivnosti je sestavni del pogodbe o potovanju oz. izvedbi aktivnosti.

Organizator potovanja oz. aktivnosti ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja v primerih, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja oz. aktivnosti. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali naročnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator naročnika obvesti.

Turistična agencija Ride Goričko lahko v programu priporoči, da naročnik že ob rezervaciji plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru turistična agencija Ride Goričko ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik. V tem primeru uveljavlja naročnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Turistična agencija Ride Goričko lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število naročnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Naročnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si naročnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Naročnik lahko naknadno po potrditvi rezervacije spremeni oziroma zamenja ime naročnika ali število udeležencev. Če želi naročnik število povečati, je za to potrebno pisno potrditi turistični agenciji Ride Goričko. Pri manjšem številu udeležencev, kot je bilo predhodno dogovorjeno, na aktivnosti, programu ali paketu se upošteva napisane odpovedne pogoje pod točko 9. Če je turistična agencija Ride Goričko naročniku pri ceni upošteval skupinski popust, se ta izniči. 

6. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (letalski prevoz – ekonomski razred), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

7. POSEBNE STORITVE oziroma DODATNE STORITVE

Posebne oziroma dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so v ponudbi pri posameznem aranžmaju navedene posebne oziroma dodatne storitve, naročnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

8. ZAVAROVANJA

Cena potovanja oz. aktivnosti ne vključujejo turističnega ali  kakršnega koli zavarovanja. Turistična agencija Ride Goričko močno priporoča, da si naročnik pred potovanjem oz. aktivnostjo uredi zdravstveno oz. nezgodno zavarovanje. Zavarovanje naj zagotovi kritje nesreče, smrti, zdravstvene stroške in nujno vrnitev v domovino. Močno priporočamo tudi zavarovanje osebne odgovornosti, izgubo prtljage in osebnih stvari. Priporočamo, da pred odhodom natančno preberete splošne pogoje vašega zavarovanja.

9. NAROČNIKOV ODSTOP OD POGODBE ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Naročnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe o paketnem potovanju oz. izvedbi aktivnosti.

Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju oz. izvedbi aktivnosti preko spletne strani www.ridegoricko.com oz. elektronskega naslova hello@ridegoricko.com. V primeru, ko naročnik odstopi od pogodbe o potovanju, lahko turistična agencija Ride Goričko zahteva od naročnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine (stroški odpovedi).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa. Če naročnik odpove pogodbo o potovanju, si turistična agencija Ride Goričko pridržuje pravico, da zadrži morebitne rezervacijske stroške.

Pri pogodbi o paketnem potovanju oz. izvedbi aktivnosti, sklenjenih preko spletne strani www.ridegoricko.com oz. elektronskega naslova hello@ridegoricko.com ima naročnik pravico, da v 14 dneh odstopi brez navedbe razlogov in plačila odstopnine. Pri tem je dolžan turistični agenciji Ride Goričko pokriti administrativne in druge dejanske stroške, ki so pri tem nastali (npr. rezervacijski stroški, stroški vizumov, zavarovanj, letalskih pristojbin itd.).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega aranžmaja in znaša:

do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,

od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,

od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,

od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja,

od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,

Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Med potovanjem oz. aktivnostjo lahko naročnik prekine potovanje ali aktivnost na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če naročnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Če naročnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s turistično agencijo Ride Goričko, se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je naročnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil organizatorju.

V primeru spremembe programa na željo naročnika ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani turistične agencije Ride Goričko, naročnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Naročnik oziroma organizator potovanja na zahtevo naročnika lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število naročnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Prenos na tretjo osebo je možen zgolj na podlagi pisnega obvestila ali obvestila po elektronski pošti s strani naročnika in vsaj sedem dni pred začetkom turističnega aranžmaja. Za vsako tako spremembo turistična agencija Ride Goričko zaračuna naročniku rezervacijske stroške. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo in nastanejo tudi stroški izvajalcev zaradi odstopa in spremembe, pa turistična agencija Ride Goričko zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

Naročnik je upravičen do povračila denarja, če je do odpovedi prišlo zaradi: bolezni, nezgode ali smrti naročnika, naročnikovega spremljevalca, ali ožjega družinskega člana naročnika ali spremljevalca. Zahtevek mora biti utemeljen z dopisom zdravnika v pisni obliki.

Če pride do odpovedi, ko je naročnik podjetje, zavod, društvo ali zveza, se temeljito preveri razlog odpovedi. Če se ugotovi, da naročnik nima možnosti udeležbe, se naročnik in turistična agencija Ride Goričko dogovorita za nov termin z enako vsebino, ki je bila dogovorjena ob prvi potrjeni rezervaciji. Slabo vreme ni razlog za odpoved, če lahko turistična agencija Ride Goričko naročniku zagotovi izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Če se ugotovi, da odpoved ni upravičena, turistična agencija Ride Goričko izda račun naročniku enako kot za opravljeno storitev. Pri novem terminu mora naročnik potrditi nov medsebojno dogovorjen termin turistični agenciji Ride Goričko v roku 5 delovnih dni od dne, ko je turistična agencija Ride Goričko pisno poslala naročniku nov medsebojno dogovorjeni datum. Če naročnik v dogovorjenem času ne potrdi novega dogovorjenega termina, lahko turistična agencija Ride Goričko nov ponujen termin ponovno sprosti in ga ponuja drugim naročnikom.

Podjetju, zavodu, društvu ali zvezi, ki odpove rezervirano aktivnost, program ali paket s prvim terminom rezervacije in drugega dogovorjenega termina pisno ne potrdi oziroma ga ponovno odpove, turistična agencija Ride Goričko pošlje račun, ki vsebuje vse dogovorjene storitve na prvotno dogovorjeni rezervaciji. Datum pisne odpovedi prve rezervacije je osnova za sestavo računa.

V primeru, da pride do odpovedi naročnika zaradi naravnih nesreč, epidemije, pandemije, vojne ali druge višje sile, na katero turistična agencija Ride Goričko nima vpliva, turistična agencija Ride Goričko vplačanega denarja v nobenem primeru ne vrača, temveč skupaj z naročnikom dogovorita nov datum izvedbe aktivnosti, programa ali paketa v času največ dveh let od trenutka, ko je vzrok za odpoved odpravljen.

10. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

Turistična agencija Ride Goričko si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja oz. aktivnosti ali do spremembe programa potovanja oz. aktivnosti. Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do odpovedi potovanja oz. aktivnosti pred predvidenim odhodom, če se za potovanje oz. aktivnosti ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju, navedeno število naročnikov, vendar najpoznejše:

– 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;

– 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;

– 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število naročnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanje z avtobusom – najmanj 40 naročnikov po avtobusu;

– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 naročnikov v posamezni skupini;

– za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 naročnikov v posamezni skupini;

– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih, ko turistična agencija Ride Goričko izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati, razen v primeru višje sile. Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za turistično agencijo Ride Goričko pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanj tretjih oseb, ki niso odvisni od volje strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Turistična agencija Ride Goričko naročniku ne odgovarja za škodo, ki naročniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistveni pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima naročnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Turistična agencija Ride Goričko lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s turistično agencijo Ride Goričko, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu naročnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil turistične agencije Ride Goričko.

Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere turistična agencija Ride Goričko ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Turistična agencija Ride Goričko mora o taki spremembi nemudoma obvestiti naročnika, ki mora spremembo pisno potrditi.

Turistična agencija Ride Goričko ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med trajanjem potovanja oz. aktivnosti. V teh primerih lahko naročnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da turistična agencija Ride Goričko odpove potovanje, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja oz. aktivnosti s strani turistične agencije Ride Goričko naročnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Turistična agencija Ride Goričko o kakršnikoli naknadni spremembi programa naročnika nemudoma obvesti. Če turistična agencija Ride Goričko oziroma drug organizator potovanja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do plačila celotne kupnine za turistični aranžma. Naročnik nima pravice do povračila rezervacijskih stroškov in ne do vračila plačila premije za zavarovanje rizika odpovedi, sklenjenega pri zavarovalnici, oziroma vračila vplačila odstopnine.

Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da turistična agencija Ride Goričko zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve naročnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani naročnike v objektu iste kategorije ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju.

11. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE NAROČNIKOVE OBVEZNOSTI

Turistična agencija Ride Goričko je dolžna naročnika v skladu s 6. točko 57b. člena ZVPot informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih, ki veljajo v državi, kamor potuje.

Naročnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi države, iz katere potuje, kakor tudi tistim, ki veljajo v državi, v katero ali skozi katero potuje.

Naročnik, ki rezervira potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je turistična agencija Ride Goričko dolžna naročnika na ta določila opozoriti, vendar če naročnik teh opozoril ne upošteva, je za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja odgovoren sam.

Naročnik je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana.

Če naročnik teh obveznosti ne izpolni, lahko Ride Goričko ravna po določilih teh splošnih pogojev in navodil o naročnikovi odpovedi potovanja (9. točka). V primeru, da naročniku vizum ureja turistična agencija Ride Goričko, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov urejanja ter pridobitve vizumov turistična agencija Ride Goričko naročniku v nobenem primeru ne vrača. Turistična agencija Ride Goričko ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali drugih ovir nosi vse stroške naročnik sam. Posredovanje turistične agencije Ride Goričko pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Šteje se, da si naročnik ureja vizum sam, kadar turistični agenciji Ride Goričko ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je naročnik dolžan ob rezervaciji turističnega aranžmaja oz. aktivnosti turistični agenciji Ride Goričko posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, za katere rezervira potovanje. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih naročniki dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonskimi akti imeti ves čas pri sebi. V primeru, da naročnik turistični agenciji Ride Goričko sporoči napačne oziroma nepravilne podatke in ti povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške naročnik sam.

Naročnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če naročnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa ni odgovoren za škodo, ki bi jo naročnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je naročnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja sonaročnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se naročnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen vrnitve vplačanih in neizkoriščenih zneskov za morebitne vstopnine ipd., ki se plačujejo na kraju samem. V primeru, da zaradi neprimernega ravnanja ali obnašanja naročnika le-ta želi koristiti storitve turistične agencije Ride Goričko npr. zaradi predčasne vrnitve v kraj, od koder je začel potovanje ipd., gre plačilo za take storitve v breme naročnika. Turistična agencija Ride Goričko pa lahko za izvedene storitve zaračuna primerno nadomestilo.

12. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Turistična agencija Ride Goričko naročnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Naročniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov. Naročnikom sta na voljo tudi elektronski naslov hello@ridegoricko.com in telefonska številka 00386 41 877 807.

V primeru, da naročnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga turistična agencija Ride Goričko vljudno prosi, da se obrne na zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon.

Škodo, ki bi nastala, ker je naročnik posredoval turistični agenciji Ride Goričko nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve naročilnice/napotnice/vavčerja, pogodbe in/ali obvestila, nosi naročnik.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Na podlagi predpisov Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države naročnik dolžan predhodno cepiti in si v ta namen priskrbeti ustrezno dokazilo. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Dejstvo, da je cepljenje zahtevano že po sklenitvi pogodbe o potovanju, ni opravičljiv razlog za odstop od pogodbe s strani naročnika, razen če bi lahko zaradi cepljenja obstajale škodljive posledice za naročnikovo zdravje. V takem primeru je naročnik dolžan o tem predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu potovanja navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak naročnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za morebitne zaplete ali naročnikovo prekinitev potovanja oz. aktivnosti, zaradi naročnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

14. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu oz. drugih namestitvah.

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage naročnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema …, mora naročnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu neposredno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob rezervaciji potovanja, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru lahko pridrži pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi naročnik sam.

Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za krajo ali poškodovanje naročnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

15. TOČNOST PREVOZNIKOV

Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med naročnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov na strani prevoznikov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku.

Naročnik je dolžan 48 ur pred vrnitvijo pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka, razen če potuje v skupini z vodnikom turistične agencije Ride Goričko.

16. IZGUBA DOKUMENTOV

Če naročnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si naročnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se naročnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika turistične agencije Ride Goričko oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira naročnikov turistični aranžma.

V primeru, da mora naročnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila kupnine za turistični aranžma ali povrnitve stroškov.

17. INFORMACIJE

Informacije, ki jih naročnik dobi na prijavnem mestu, turistične agencije Ride Goričko ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE, ki so objavljeni v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje oz. aktivnosti, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe, če ni v njih drugače navedeno, in rezervirane storitve, ter so sestavni del teh splošnih pogojev in navodil.

Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, so informativne narave, zato turistična agencija Ride Goričko ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter videz, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

18. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Turistična agencija Ride Goričko ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije turistične agencije Ride Goričko, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža, kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača (lokalna).

Če naročnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, naročnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora naročnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima lahko slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora naročnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

19. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja,  predstavniku turistične agencije Ride Goričko oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira naročnikov turistični aranžma oz. aktivnost, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), naročnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako opravljeno storitvijo.

Pritožbeni postopek: Naročnik takoj na kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Naročnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če naročnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, turistična agencija Ride Goričko ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, naročnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po vrnitvi s potovanja mora naročnik v zakonskem roku, to je v dveh letih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Ride Goričko, Peter Gomboc s.p., Večeslavci 126, 9262 Rogašovci, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti naročniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve, oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek naročnika, se naročnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem turistična agencija Ride Goričko ni organizator potovanja, bo turistična agencija Ride Goričko pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije naročnika pisno obvestila. Tuji organizatorji imajo krajši čas za oddajo pritožb in sicer 30 dni, zato mora naročnik poslati reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da turistična agencija Ride Goričko nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora naročnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju dodatnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije turistična agencija Ride Goričko ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak naročnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer turistična agencija Ride Goričko take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako turistična agencija Ride Goričko ne bo obravnavala reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov. Reklamacije so lahko poslane tudi preko elektronske pošte izključno na elektronski naslov hello@ridegoricko.com, vendar morajo vsebovati vse, kar morajo vsebovati reklamacije, ki so poslane po pošti.

Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj reklamaciji zato priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. namestitve, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika in na podlagi b 57.f člena ZVPot se omeji najvišja odškodnina na trikratnik zneska celotne cene. Naročnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima turistična agencija Ride Goričko pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja oz. aktivnosti, za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Naročnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

20. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Turistična agencija Ride Goričko pridobljene osebne podatke o naročnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Turistična agencija Ride Goričko osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi turistične agencije Ride Goričko ali njegovih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.

Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov danih skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda naročnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni ali umakne v celoti.

Naročnik ima najmanj naslednje pravice:

pravico do dostopa do podatkov;

pravico do popravka;

pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);

pravico do omejitve obdelave;

pravico do prenosljivosti podatkov;

pravico do ugovora.

Za zagotavljanje varstva pravic naročnikov turistične agencije Ride Goričko imenuje Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Zahtevke v zvezi s pravicami naročnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov hello@ridegoricko.com ali po pošti na naslov Ride Goričko, Peter Gomboc s.p., Večeslavci 126, 9262 Rogašovci.

Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov naročnikov je turistična agencija Ride Goričko sprejela posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil ter je dostopna na www.ridegoricko.com.

OBJAVA FOTOGRAFIJ

Udeleženec se strinja, da lahko turistična agencija Ride Goričko uporabi in reproducira vse fotografije ali videoposnetke, ki nam ji udeleženec pošlje ali jih posnamejo naši vodniki ali drugi udeleženci, posamično ali v skupini, v katerem koli mediju ali internetu, brezplačno in brez vaše pravice do pregleda, za promocijo in objavo naših potovalnih izdelkov in storitev po vsem svetu. Če ne želite, da uporabimo vaše slike, ki smo jih posneli mi ali drugi udeleženci med potovanjem, morate o tem pisno obvestiti nas ali svojega vodjo potovanja oz aktivnosti pred samim začetkom. Udeleženci, ki nam posredujejo svoje fotografije, se odpovedujejo avtorskim pravicam in se strinjajo z uporabo le-teh v komercialne namene.

21. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/0786/0978/1138/1419/1555/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek:                                                                 Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Glej 10. točko teh Splošnih pogojev in navodil

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8 % vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke

7 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

22. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani https://www.ridegoricko.com.

23. V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan začetka posameznega aranžmaja oz. če ni v rezervacijskem listu drugače navedeno. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure oz. če ni v rezervacijskem listu drugače navedeno.

24. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko naročnik glede na določilo drugega odstavka 6. točka teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti turistični agenciji Ride Goričko, da mu nudi pomoč pri iskanju sonaročnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni naročnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer, da turistični agenciji Ride Goričko takega naročnika posamezno prijavljenemu naročniku ni uspelo najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu naročniku najde sonaročnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu naročniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. Če bi tak naročnik in sonaročnik (kot sta navedena v prejšnjih dveh odstavkih) med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. Stroški pa bremenijo vsakega od obeh naročnikov do polovice.

25. ZA ARANŽMAJE, KJER RIDE GORIČKO NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da turistična agencija Ride Goričko ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja naročniku prejete informacije od organizatorja potovanja in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da turistična agencija Ride Goričko prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

V primeru pogodbe za povezani potovalni aranžma (to je tisti aranžma, ki vsebuje vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljenih za namene istega potovanja ali počitnic, ki ne štejejo za turistični paket) potrošnik ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju in niso določene v pogodbi. V tem primeru za izvedbo storitve odgovarja vsak ponudnik posamezno.

26. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice,
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov naročnika in ostalih udeležencev.

Naročnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvedene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da naročnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma.

Naročnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

27. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek interneta veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter ti posebni pogoji poslovanja in ponudba, objavljena na spletnem mestu turistične agencije Ride Goričko oziroma spletnem mestu posrednika turistične agencije Ride Goričko.

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletnem mestu, nasprotujejo, veljajo določila, objavljena na spletnem mestu.

Šteje se, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev turistične agencije Ride Goričko prek spletnega mesta.

Naročnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

28. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. Če v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma vavčerju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

29. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI in ostali nižje cenovni aranžmaji

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe.

To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive …) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se naročnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.

30. POTOVANJE Z AVTOBUSNIM PREVOZOM

SEDEŽNI RED

Na vseh razpisnih avtobusnih potovanjih organizator določi sedežni red v skladu z vrstnim redom prijave naročnikov. Številke sedežev so lahko v posameznih avtobusih zelo različno pozicionirane. Nekateri avtobusi tudi nimajo oštevilčenih sedežev, zato naročnike na avtobus razporedi organizatorjev vodnik. Sedežni red na avtobusu na potovanjih, ki so organizirana po Evropi z letalom, in na vseh medcelinskih potovanjih pa se določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine, program in način izvedbe potovanja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda v primeru, ko zaradi manjšega števila prijavljenih naročnikov združuje naročnike, iz prvotno predvidenih dveh ali več avtobusov na manjše število avtobusov.

31. POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji turistične agencije Ride Goričko v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katero starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji turistične agencije Ride Goričko na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati s turistično agencijo Ride Goričko in turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

32. DARILNI BONI

V turistični agenciji Ride Goričko so na voljo darilni boni. Vsi darilni boni so veljavni v obdobju datuma izdaje do datuma, ki je naveden na bonu. Ob tatvini in drugačni morebitni odtujitvi darilnega bona za terjatev turistična agencija Ride Goričko ne odgovarja. Bona v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za gotovino. Darilne bone je prepovedano in kaznivo kopirati ali kako drugače razmnoževati. Veljajo samo originalni darilni boni turistične agencije Ride Goričko, ki vsebujejo originalne podpise, žige in druge lahko preverljive elemente.

33. NAPAKE 

Kljub temu, da skrbno podajamo informacije na spletni strani in ostalih literaturah ne prevzemamo odgovornost za morebitve napake ali nenamerno napačno prikazovanje.

34. POSODABLJANJE SPLOŠNIH POGOJEV TURISTIČNE AGENCIJE RIDE GORIČKO

Turistična agencija Ride Goričko si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi ali spremeni Splošne pogoje poslovanja. Odgovornost naročnika je, da je seznanjen s temi pogoji. Najnovejša določila in pogoji poslovanja so na voljo na spletnem naslovu www.ridegoricko.com/splosni-pogoji-poslovanja.

 

Nagradna igra

Opredelitev pojmov
Organizator nagradnih iger na Facebook (ridegoricko) in Instagram (ride_goricko) strani je turistična agencija Ride Goričko, Peter Gomboc s.p., Večeslavci 126, 9262 Rogašovci. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook ali Instagram sporočila.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drugo storitev. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.
Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra na Facebooku in Instagramu je časovno omejena.

Nagrada

1 naključni izžrebanec bo prejel nagrado.

O nagradi

Nagradna igra vsebuje 1 voden kolesarski izlet (Z graščakom do razgledov) z e-kolesi za maksimalno 8 oseb. Poleg vodenja dobi vsak udeleženec gorsko e-kolo in čelado. Voden kolesarski izlet se izvede v soboto ali nedeljo po skupnem dogovoru s skupino in turistično agencijo Ride Goričko.

Več o kolesarskem izletu najdeš na: https://ridegoricko.com/kolesarska-pot-goricko/

Kontaktiraj nas